ĐÀO HIẾU – Không có bữa ăn nào miễn phí

Nhiều người vẫn thường nói: “Không có bữa ăn nào miễn phí” để tỏ rằng: đằng sau những sự giúp đỡ, những nghĩa cử… không nhiều thì ít, vẫn có những toan tính nào đó.

Không phải bỗng dưng người ta nói như vậy. Đó phải là sự đúc kết những kinh nghiệm trong giao tiếp, trong chung sống giữa người với người.

Những người nói câu ấy thường khôn ngoan, từng trải, hiểu bản chất con người, hiểu bản chất cuộc đời.

Nhưng tôi, sẽ rất dễ dàng cho bạn thấy có rất nhiều, quá nhiều bữa ăn miễn phí.

Tiếp tục đọc